เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 261 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 489 เรื่อง แจ้งแก้ไขกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยฯสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 448 เรื่อง โครงการ CDD Young Designer Contestสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 260 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ 439 ลว.24 พ.ย.63 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนกรก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อบต.สระแก้ว)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ 438 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินออุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคฯ (อบต.กันจุ)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.2/ว 1520 เรื่อง ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 3513 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการธนาคารน้ำใต้ดินสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 485 เรื่อง การตรวจสอบเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1539 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1538 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 259 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทตามโครงการYoung Leaders'Program (YLP) ประจำปี 2564 (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1536 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 5997 ลว.23 พ.ย.63 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 257 ลว.24 พ.ย.63 เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมนา (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1537 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB