เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัว-บ้านนาน้ำโครม หมู่ที่ 18,5อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สถานการณ์ COVID 19อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แจกหน้ากากผ้าให้แต่ละหมู่บ้านอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอขอบคุณ..ท่านรองคำพัน ที่ได้ประสานรับมอบน้ำยาและเครื่อนพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 จากท่านผู้ใหญ่ใจดี เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไปครับอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทสกาลประเพณีสงกรานต์อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ข้อกำหนด แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของอปท. (พช0023.16/ว444) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อมหลังฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว110) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.เพื่อสมทบกองทุนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว440) สวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 (การจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว441) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว106) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด่วนที่สุด (พช0218/ว436) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการและป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อฯลฯ (พช0218/ว409) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองฯใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว432) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/58 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB