เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว678) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานการใช้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว679) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอให้กำชับอปท.ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว680) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
สำรวจรายชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทย (พช0023.16/ว165) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการ " ตู้ปันสุข " หยิบไปแต่พอดี .. ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ปรับปรุง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลไม้ (มังคุค)อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อลิ้นจี่จังหวัดเชียงรายอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ท่านใด..มีความประสงค์จะนำสิ่งของมาร่วมเพื่อแบ่งปันความสุข ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้นำมามอบใส่ตู้ได้ที่กองสวัสดิการสังคมฯ อบต.นาสนุ่น ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ฝ่ายปกครองอำเภอ ฝ่ายปกครองต.นาสนุ่น หน่วยงานปภ.อบต.นาสนุ่น พร้อมรพ.สต.นาสนุ่น บูรณาการรว่ม มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิท ตลาตชุมชน ม.1 ตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล งานปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ตู้ปันสุขอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขออนุญาตประสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (พช0023.16/ว157) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การเรียนรู้ผ่านการเล่นฯลฯ (พช0023.16/ว159) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ (พช0023.16/ว160) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 21-40 | 2/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB