เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การศึกษาและทดสอบความรู้ฯลฯ (พช0023.16/ว161) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อลิ้นจี่จังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว162) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลไม้(มังคุด) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว163) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.5/ว2271) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี63 (พช0023.16/ว154) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การใช้ประโยนย์จากตำรับยาแผนไทยของชาติฯลฯ (พช0023.16/ว675) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นหมู่ที่ 7อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น จเบิกเงินค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ปีงบประมาณ 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Oerlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขอส่งสำเนาประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (ใหม่) (พช0023.16/ว673) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การนำส่งเงินรายได้อปท. (พช0023.16/ว155) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว156) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชันฯลฯ (พช0023.16/ว674) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ปี63 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว661) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดอปท. (พช0023.16/ว664) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณของอปท.มาสมทบกับเงินจัดสรรฯลฯ (พช0023.16/ว665) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 41-60 | 3/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB