เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว148) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สถานการณ์ COVID 19 และวาตภัยอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายสระคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตรายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลแคมป์สนทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมออบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดที่เสียหายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน - ถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อยอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
มอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
"เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรยุทธ ทองสุก ผู้จัดการสำนักงานประปาเพชรบูรณ์ และ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุอบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 81-100 | 5/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB