เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พฤติที่ควรปฏิบัติช่วงฤดูร้อน ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อย.แจ้งเตือนภัยผู้บริโภคทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ (เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62)อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชนอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1093/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)"อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
รับมอบของช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฝนถล่มในพื้นที่ตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ ส.อบต.นาสนุ่น ทุกหมู่บ้าน ได้รับแจ้งจากท่าน สส.เอี่ยม ทองใจสด จะนำสิ่งของมามอบให้ครัวเรือนที่ประสบวาตภัย พายุพัดบ้านพังเสียหาย เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 63 ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านแจ้งประส่านครัวเรือน ดังกล่าว เข้ารับมอบถุงยังชอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินการควบคุมโรคระบาดของโรคปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ในเขตพื้นที่ระบาดอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 121-140 | 7/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB