เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง งดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่อบต.หล่มเก่า ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 8 เมษายน 2563อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองบง (ถนนน้ำล้น) หมู่ที่ 16 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ราคากลาง แบบ บก.01จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ราคากลาง แบบ บก.01จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จัอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาสามัญครั้งที่ 3อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 141-160 | 8/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB