เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินฯ448 ก.พ. 64
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563932 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี8329 ก.ย. 63
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย18729 พ.ค. 63
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง24229 พ.ค. 63
ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น1835 ก.ย. 62
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์1906 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB