เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าประปามีใช้
การบริหารงานโปร่งใส ใส่ใจในพัฒนา มุ่งแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ”ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

0.01s. 0.50MB