เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประมวล สงค์ประเสริฐ

  ประธานสภา

 • นายสมบัติ หมื่นราม

  รองประธานสภา

 • นายนรรฐพล จันทร์พิลา

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายสำรวย วรรณพิรุณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางวาสนา ศรีประมวล

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางบุญนาค เวียงนาค

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางเพ็ญ มาตรสมบัติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายประมวล สงค์ประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางพิมพา ปานม่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายทองหล่ม สมตัว

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายณรงค์ อ่ำนุช

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายประดิษฐ์ คำยงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสาวโศศิษฐา นรินทรางกูล ณ อยุธยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางอาภรณ์ ลิลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสุชาตื พรหมเดช

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางอิ่มใจ ทิพย์วรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางชญาณี กรุตนารถ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมบัติ หมื่นราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายโสภี อำพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายชิต กิ่งไทร

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสุวรรณ สีดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายชำนาญ เต็มใจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางพรเพ็ญ ภูริเดชธนะวันต์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสมนึก เอกไทย

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสุทิน นาคสำราญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายดำรัส พัฒสาริกรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายอำนวย เพชรมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางนริศรา ศรีเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

0.02s. 0.75MB