เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประทิน นาคสำราญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

  086 - 9322223

 • นายแจ้ง พุทธสาร

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

  081 - 0437282

 • นายมาวิน สินมณี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

  087 - 3129149

 • นางสาวอัษมา ราชสารณ์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง0.02s. 0.50MB