เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายนรรฐพล จันทร์พิลา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

  095 - 6425816

 • นายไพศาล โภคา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงสำนักปลัด

 • นายชัยวัฒน์ ศุภดล

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นายชัยวัฒน์ ศุภดล

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางรำไพพรรณ ศรีสรณ์กาฬ

  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 • นางสาวเนาวรัตน์ ปลัดท้วม

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นายนาวิน ประเสริฐพัฒนกิจ

  นิติกรชำนาญการ

 • นายภาณุวัฒน์ เสาโกมุท

  นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

 • นางมยุรี สิงคราช

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายวัฒนชัย ศรีจริยา

  นิติกรชำนาญการ

 • นายประสิทธิ์ ประชากรพิทักษ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวลลิตา สีเสือ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นายสมชาย เมืองเกิด

  ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

กองคลัง

 • นายณรงค์ บุญหลอด

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวคนึงนิตร บุตรพา

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นางสาวอมรรัตน์ ศิริวัฒนวิชาสกุล

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางจรรยา แก้วพิกุล

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางน้ำอ้อย ปิ่นเงิน

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาววราภรณ์ เอี่ยมเพชร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางรุ่งฤดี อ่ำนุช

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวกนกอร แก้วจริง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวมติมนต์ อุดใจ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวบุญรัก จันอ้น

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กองช่าง

 • นายพรรณกร มีรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวอรทัย คำสิงห์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายสราวุธ ม่วงทุ่ง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายพิเชษฐ์ อรรคนันท์

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางเปรมกมล ปานลักษณ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางเปรมกมล ปานลักษณ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาววรรณเพ็ญ แก้วตา

  ครู (คศ.2)

 • นางสาวจริภา นาคสำราญ

  ครู (คศ.2)

 • นางศิริพร เชื้อปุย

  ครู (คศ.2)

 • นางสาวญาณิศา ถนอมพวก

  ครู (คศ.2)

 • นางสมศรี สุขีฐาน

  ครู (คศ.2)

 • นางสาวยุพิน จิตรจำ

  ครู (คศ.2)

 • นางจรุณศรี แก่นสงสัย

  ครู (คศ.1)

 • นางนฤมล ฉิมพ่วง

  ครู (คศ.1)

 • นางสุภาวรรณ จันต๊ะโมกข์

  ครู (คศ.2)

กองสาธารณสุขฯ

 • นายไพศาล โภคา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวศิริพร นาคสำราญ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวพรนภา ตาลสุข

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางอรวรรยา หุ่นทอง

  ลูกจ้างประจำ (นักพัฒนาชุมชน)

0.02s. 0.75MB