เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตั้งอยู่เลขที่ 159/21 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลชอนไพร ,ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลนาป่า ,ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ดอน มีอยู่ในหมู่ 8,10ที่ราบลุ่ม มีอยู่ในหมู่ 2,5,6,11,13
ที่ลุ่มน้ำท่วม มีอยู่ในหมู่ 1,2,3,4,9,12ที่ลุ่มน้ำขัง มีอยู่ในหมู่ 9
ที่ราบเขตชลประทาน มีอยู่ในหมู่ 5,6,7,8

ลักษณะของแหล่งน้ำ

- แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หนองนายั้ง หนองตาฟื้น หนองนารี
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น สระเก็บน้ำ


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงจำนวนครัวเรือน
1บ้านป่าม่วง 427 475 470
2บ้านคลองศาลา 6,719 2,563 4,417
3บ้านไร่เหนือ 462 504 469
4บ้านไร่เหนือ 335 330 246
5บ้านหนองนารี 902 958 1,329
6บ้านสะเดียง 253 271 238
7บ้านตะกุดบง 571 742 553
8บ้านไร่ 389 412 364
9บ้านไทรงาม 556 606 584
10บ้านปากปู่ 457 466 531
11บ้านโคกหนองหอย 497 434 929
12บ้านทะเลทอง 328 369 267
13บ้านคลองศาลาพัฒนา 993 1,067 1,462
0 ทะเบียนบ้านกลาง 1,697 1,375 1
รวม14,586 10,572 11,860

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
0.02s. 0.75MB