เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง 2 แห่ง คือ

1. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดียง
2. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง

สถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง 2 แห่ง คือ

1. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดียง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดียง

สาธารณสุข
สถานีอนามัยในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลสะเดียง หมู่ที่ 12 บ้านทะเลทอง ตำบลสะเดียง
สถานพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง จำนวน 1 แห่ง 1. คุณกุลิสรา ชาอุ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลสะเดียง

อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100


วัด
1. วัดไทรงามรัตนาวาส หมู่ที่ 9 ตำบลสะเดียง
2. วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดียง
3. วัดบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดียง
4. วัดสนธิกรประชาราม หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดียง
5. วัดสนามบิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง
6. วัดสังกิจจาราม หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง
7. วัดบรมกิตติ หมู่ที่ 9 ตำบลสะเดียง

การสังคมสงเคราะห์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง
0.02s. 0.75MB