เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

ครัวเรือนในตำบลสะเดียงมีไฟฟ้า ประปา ใช้กันอย่างทั่วถึงการประปา

ตำบลสะเดียงมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สามารถใช้ผลิตน้ำประปาให้กับทั้งประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน ดังนี้

หนองนายั้ง หมู่ที่ 2 บ้านคลองศาลา หนองนารี หมู่ที่ 5 บ้านหนองนารี
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 หนองตาฟื้น หมู่ที่ 11 บ้านโคกหนองหอย0.02s. 0.50MB